سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا فتاحی – کارشناس ارشد حسابداری،ارومیه
ابراهیم سهراب فر – کارشناس ارشد حسابداری، ارومیه

چکیده:

موضوع تئوری نمایندگی، مطالعه تعارض بین صاحب کار و عامل است. این تضاد از متفاوت بودن اهداف آنان ناشی می شود. در رابطه نمایندگی فرض می شود که هر یک از طرفین سعی دارند منافع خود را حداکثر نمایند. موضوع تحقیق حاضر بررسی تأثیر هم سو سازی منافع مدیران با منافع شرکت بربازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری تحقیق که شامل ۱۶۰ شرکت پذیرفته شده در بورس می باشد؛ به دو گروه از شرکت ها تفکیک شد. گروهی که در طول دوره تحقیق به هیئت مدیره پاداش پرداخت کرده اند و به عنوان شرکت های هم سوی منافع مدیران و مالکان طبقه بندی شده اند و گروهی که در این دوره پاداشی به هیئت مدیره نداده اند و جزء شرکت های غیر هم سوی منافع مدیران و مالکان طبقه بندی شده اند. بر اساس یافته های تحقیق، میانگین بازده سهام شرکت هایی که در گروه شرکت های هم سوی منافع مدیران و مالکان طبقه بندی شده بودند؛ به صورت معناداری، با سایر شرکت ها متفاوت است. همچنین، رابطه مستقیم و معنی داری بین پاداش پرداخت شده به هیئت مدیره با بازده سهام شرکت ها وجود دارد. این نتیجه نشان می دهد که بازده سهام یکی از معیارهای تعیین پاداش هیئت مدیره می باشد. به عبارت دیگر شرکت هایی که بازده سهام بالاتری داشته اند، پاداش بیشتری به هیئت مدیره پرداخت نموده اند.