سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رباب الفتی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی،واحد علوم و تحقیقات تهران
علیرضا طلایی – استاد دانشکده کشاورزی گروه علوم باغبانی،تهران
عادل پیرایش – محقق باغبانی ایستگاه تحقیقات باغبانی مشکین شهر،مشکین شهر

چکیده:

به منظور بررسی اثرات شدت و زمان هرس سبز روی هلوی رقم آلبرتا، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب بلو کهای کامل تصادفی با ۹ تیمار و ۳ تکرار در مشکین شهر در سال ۱۳۸۹ انجام گرفت. زمان هرس در سه سطح t1 (10 خرداد ماه) و t2 (10 تیر ماه) و t3 (10 مرداد ماه) و شدت هرس نیز در سه سطح s1 (شاهد بدون هرس) و s2 (حذف ۲۵ % شاخه های سال جاری) و s3 (حذف ۵۰ % شاخه های سال جاری) . در زمان رسیدن میو هها صفاتی نظیر: وزن میوه ها، حجم میو هها، مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتراسیون، عملکرد و تراکم گل هر تیمار مورد انداز هگیری قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که تأثیر شدت و زمان هرس سبز و اثرات متقابل آنها روی تمامی صفات اندازه گیری شده در سطح یک درصد معنی دار است . مقایسه میانگی نها نشان داد که تیمار t2s2 (حذف ۲۵ % شاخه سالجاری ۱۰ تیر ماه) بزرگ ترین، سنگین ترین میوه و بیشترین مواد جامد محلول، عملکرد، تراکم گل و کمترین اسیدیته را داشته و تیمارهای t1s1 و t2s1 و t3s1 (شاهد بدون هرس) کوچک ترین، سب کترین میوه و کمترین مواد جامد محلول و عملکرد را دارا بوده و بیشترین اسیدیته را داشتند.