سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان ترابی – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشگاه کاشان،
علیرضا محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشگاه کاشان،
علی اکبر عبداله زاده – استادیار گروه مهندسی معدن؛ دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان؛

چکیده:

بررسی فنی و اقتصادی یکی از مراحل مهم در طراحی و استخراج معادن می باشد. در مطالعات امکان سنجی معادن، جنبه های متعددی مورد ارزیابی قرار می گیرد. مؤلفه های هزینه نقش قابلتوجهی در دامنه تغییرات برآوردهای اقتصادی پروژه دارند. این پژوهش به بررسی تأثیر هدفمند سازییارانه ها در مطالعات امکان سنجی یک معدن زیرزمینی می پردازد و در آن مقایسه ای بین دو وضعیتقبل و بعد از اجرای این طرح از نظر تغییر هزینه های جاری و تأثیر آن بر نرخ بازگشت داخلی صورت گرفته است. با اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها افزایش چشمگیری در قیمت حامل های انرژی، ابزارآلات و تجهیزات مورد نیاز معادن، مواد ناریه مصرفی و به طور کل هزینه های جاری موجود در معادن بوجود آمد. با اعمال تغییرات در هزینه های جاری نرخ بازگشت داخلی محاسبه و به کمک نرم افزارCrystal Ball حساسیت آن مورد بررسی قرار گرفته شد که با توجه به این نتایج مقدار آن پس از هدفمند سازی یارانه ها به میزان ۱۱ % کاهشیافته است