سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مینا سعادتی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیع
بابک متشرع زاده – استادیار گروه مهندسی عالم خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهر

چکیده:

جوان زخمی بر سر یکی از مراحل بحرانی و مهم در فیزیولوژی گیاه محسوب می‌شود که این مرحله در لوبیا از نظر پاسخ به کادمیوم کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق پاسخ‌های جوانه زده بذرهای ۱۵ رقم لوبیا (ارقام سفید، قرمز و چیتی) نسبت به سمیت کادمیوم بررسی شد. این پژوهش در سال ۱۳۸۹ در آزمایشگاه حاصلخیزی گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران اجرا گردید. تیمار هایآزمایشی ۴ سطح کادمیوم از ترکیب نیرات کادمیوم شامل: صفر (شاه)، ۵ ، ۱۰ ، ۲۰ میلی مولار در ارقام : لوبیا چیتی ، قرمز و سفید و صفات مورد اندازه‌گیری در صد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و شاخص پرش جوانه زنی بودند. نتایج حاصل نشان داد که رقم اختر (لوبیای قرمز) بیشترین میزان راه بر هر سه صفت مورد بررسی در سطوح ۵ و ۱۰ میلی مولار داشت. حال آنکه در سطح ۲۰ میلی مولار ، رقم تلاش بالاترین در صد جوانه زنی و رقم KS-49914 بالاترین سرعت جوانه زنی به رقم دانشکده بالاتری شاخص تنش جوانه زنی را دارا بود.