سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

علی نصراصفهانی – استادیار دانشکده مدیریت و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
طاهره آقاباباپوردهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد بازرگانی- بازاریابی دانشگاه اصفهان
فاطمه آقاباباپوردهکردی – دانشجوی کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه پیام نور

چکیده:

یکی از اجزای فرایند مدیریت دانش تسهیم دانش است که میتواند بر شادی کارکنان اثر گذار باشد. این مقاله به دنبال بررسی تأثیرنگرش نسبت به تسهیم دانش بر شادی کارکنان در دانشگاه اصفهان بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری۸۳۰ نفر از کارکنان دانشگاه بوده که از این تعداد ۱۳۰ نفر به روش نمونه گیری تصادفی متناسب با جامعه آماری، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه نگرش به تسهیم دانش با ۲۳ سؤال و پرسشنامه شادی کارکنان با ۲۰ سؤال بود. برای تأیید روایی محتوی و ظاهری از نظرات اساتید خبره استفاده گردید که نتیجه حاکی از تأیید پرسشنامه بود . همچنین برای تأیید پایایی ازضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید و پایایی در سطح ۸۹ / و ۸۳ / به ترتیب برای مؤلفه های نگرش نسبت به تسهیم دانش و شادی کارکنان بدست آمده. به منظور تحلیل استنباطی داده های به دست آمده از روشهای آمارتوصیفی، آزمونtو آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شد. این پژوهش نشان داد که نگرش نسبت به تسهیم دانش بر شادی کارکنان در سازمان مؤثر است. اگر قصد بر آن است کهکارکنان به خوبی دانش خود را با سایرین تسهیم کنند، وجود مدیریت مطلوب ضروری است