سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سینا تختی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه ش
علی اشرفی – استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهو
محسن ریحانیان – استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهو

چکیده:

در این پژوهش آلیاژ ریختگی آلومینیمA356به روش تیگ پالسی جوشکاری گردید. تأثیر ترکیب شیمیایی فلز پرکننده، بر ریزساختار و خواص مکانیکی جوش بررسی شد. بمنظور بررسی تأثیر ترکیب شیمیایی از فلزات پرکنندهER1100آلومینیم خالصER5356(Al-5Mg) و ER4047(Al-12Si) ،ER4043(Al-5Si) استفاده گردید. آزمایشهای سختی و ضربه جهت مطالعه خواص مکانیکی جوشهای حاصل انجام شد. نتایج حاصل نشان داد که بااستفاده از فلز پرکننده با درصد سیلیسیم بالاتر، کسر حجمی فاز یوتکتیک آلومینیم- سیلیسیم افزایش یافته و در نتیجه خواص مکانیکی منطقه جوش بهبود مییابد