سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا اسحق زاده – دانشجوی کارشناسی
حسین توانایی – استاددانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین تحقیق با توجه به اهمیت چاپ پارچه های پلی استری به صورت مستقیم و همچنین به صورت مخلوط با الیاف دیگر بررسی تاثیر نوع غلظت دهنده و روش تثبیت ترموفیکس و بخار تحت فشار برراندمان رنگی پارچه پلی استر چاپ شده با رنگینه های دیسپرس مورد بررسی قرارگرفت بدین منظور پس از چاپ مستقیم روی کالای پلی استر با تعدادی رنگینه دیسپرس تحت روشهای مختلف تثبیت و با غلظت دهنده های مختلف میزان انعکاس توسط دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری شده و k/s هرنمونه محاسبه شد نتایج نشان داد که نوع غلظت دهنده و روش تصبیت برمیزان راندمان رنگی کالای چاپ شده موثر است همچنین تاثیر نوع غلظت دهنده و روش تثبیت روی سختی خمشی و زیردشت کالای چاپ شده نیز بطور محسوسی قابل مشاهده است.