سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید نعمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد
شهرام شاهرخی – اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
فرید لطفی ماوی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
مهدی مهرپویان – اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناه

چکیده:

به منظور ارزیابی مدیریت تلفیقی در کنترل علفهای هرز مزارع سورگوم جارویی در منطقه میانه، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه عامل و در سه تکرار طراحی و اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل نوع علفکش در سه سطح (فورام سولفورون، بروموکسنیل+ امسیپیآ و توفوردی+ امسیپی آ)، دز مصر فی در دو سطح (دز توصیه شده برای مزارع ذرت و ۲۵% پایینتر از دز توصیه شده ) و تیمار کولتیواسیون در دوسطح (اعمال و عدم اعمال کولتیواسیون) بود. نتایج نشان دادند که هر سه عامل علفکش، دز مصرفی و کولتیواسیون تأثیر بسیار معنیداری بر کاهش تراکم و وزن خشک علفهای هرز سورگوم در تمام مراحل نمونه برداری داشتند. بیشترین درصد کاهش تراکم و وزن خشک علفهای هرز از تیمار علفکش فورام سولفورون با دز توصیه شده به دست آمد و در گروه آماری جداگانهای نیز قرار گرفت . اعمال کولتیواتور بین ردیفهای کاشت نیز در کاهش جمعیت و وزن خشک علفهای هرز بهتر از عدم اعمال کولتیواسیون بین ردیفهای کاشت بود. دربین تیمار دز مصرفی، بیشترین کاهش تراکم و وزن خشک علفهای هرز مربوط به تیمار دز توصیه شده بود.