سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فضل اله معدنی ثانی –
عبدالله افشار –

چکیده:

یکی از مهمترین عوامل تخریب در صنایع نفت وگاز، پدیدهی خوردگی لوله ها است که به عنوان یکی اززیایبارترین آفت های این صنعت از نظر اقتصادی و محیط زیستی مطرح می گردد. مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست ) HSE ( شرکت ملی نفت ایرای طی سالهای گذشته اقاداما گسترده ای را در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره و با هدف ارتقای سطح بهداشت، ایمنی و محیط زیست به اجرا درآورده است.یکی از این اقدامات بررسی تأثیر خورندگی خاک بر روی خطوط لوله انتقال نفات وگاز می باشد، چرا که تخریب ناشی از خوردگی این خطوط نه تنها موجب اتلاف ماده، انرژی و تباه شدن سرمایه گذاریها می شود،بلکه خطرا جدی ایمنی و زیست محیطی را نیز در پی دارد. در این مقاله برای نخستین بار خورندگی دو سازند عمدهی زمین شناسی جزیرهی خارگ سازند آغاجاری و -مرجانی بر روی فولاد – API 5L X65 02 %دررطوبت های و ۱۵٫۲۰٫۲۵ % وزنی ، مورد بررسی قرار گرفت. ، آزمایشهای خوردگی به دو روش کاهش وزی و پلاریزاسیوی خطی انجام شد. نتایج نشان داد که خورندگی سازند آااجاری نسبت به سازند مرجانی بیشتر میباشد. در رطوبتهای کمتر تمایل فولاد مورد نظر به خوردگی حفرهای بیشتر میباشد. این در حالی است که هرچه رطوبت خاک افزایش می یابد تمایل به خوردگی یکنواخت افزایش یافته و در کل میزای خوردگی کاهش مییابد