سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا ابولی پور – شهرکرد، دانشگاه شهرکرد، دانشکده کشاورزی، گروه گیاه پزشکی
مجید اولیاء – شهرکرد، دانشگاه شهرکرد، دانشکده کشاورزی، گروه گیاه پزشکی
محمدرضا تاج آبادی – شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، دانشکده علوم کشاورز
مهدی علیزاده – شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اص

چکیده:

درایران خیار(Cucumis sativus) در سطح زیادی ( ۸۰۰۰۰ هکتار) کشت می شود و به عنوان مکمل غذایی بین خانوادهها مصرف میشود. با توجه به اهمیت عناصر غذایی پتاسیم و کلسیم، جهت بررسی اثر نماتد مولد گره ریشه، Meloidogyne javanica بر روی میزان این عناصر، ابتدا نماتد بر روی گوجه فرنگی رقم Rutgers خالص سازی تکثیر و با استفاده از خصوصیات ریختی و پرایمرهای اختصاصی مورد شناسایی قرار گرفت و سپس آزمایشی به صورت طرح کاملاً تصادفی در گلخانه دانشگاه شهرکرد و در خاک سترون انجام شد. برای این منظور بعد از اینکه گلدانهای خیار در مرحله ۴ تا ۵ برگی با جمعیت ۵۰۰۰ عدد تخم تلقیح شدند، میزان پتاسیم و کلسیم پس از ۹۰ روز در میوه ها اندازه گیری شد. نتایج حاصل از آزمایشات انجام شده نشان داد که آلودگی به نماتد باعث کاهش میزان عناصر کلسیم و پتاسیم درسطح احتمال ۱% می باشد