سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حسین استادی – دکترای تخصصی اقتصاد، عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد د
هوشنگ شجری – دکترای تخصصی اقتصاد، عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد د
مسعود شکیبا – معاون مهندسی و امور بازار یابی و عضو هیئت مدیره موسسه جهاد تحقیقات
محمد افشار – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

در این پژوهش سعی گردیده تا با استفاده از آزمون راجان و زینگلز، ارتباط آزاد سظازی مالی و تجاری بر توسعه مالی، آزمون گردد. بر همین اساس با بهره گیری از مدل های پانل پویا (DPD) و با استفاده از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، تأثیر آزاد سازی مالی و تجاری بر توسعه مالی در کشورهای دی ۸ طی دوره زمانی (۱۹۹۵-۲۰۱۰) بررسی شده است. راجان و ینگلز از شاخص ورود جریان سرمایه، به عنوان شاخص آزاد سازی مالی استفاده نموده اند که در این پژوهش از شاخص (FO) نسبت ورود سرمایه به تولید ناخالص داخلی، و از شاخص (TO) نسبت مجموع کل صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص آزاد سازی مالی و از شاخص (FD) نسبت مجموع نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این پژوهش گویای این مطلب است که آزاد سازی مالی و تجاری تأثیر مثبتی بر توسعه مالی دارند.