سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طلا حسینی سرقین – کارشناس ارشد مهندسی عمران آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
سهراب نظری – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید

چکیده:

اغلب رودخانه ها در طبیعت دارای مسیر قوسی شکل می باشند. با ورود جریان به قوس، در اثر عدم تعادل موضعی بین نیروی گریز از مرکز وگرادیان فشار جانبی یک جریان ثانویه در داخل مقطع عرضی شکل میگیرد که باعث تغییرات زیادی در الگوی جریان قوس نسبت به الگویجریان در مسیر مستقیم میشود. در این تحقیق، الگوی جریان و نحوه شکلگیری جریان ثانویه، در یک قوس نود درجه با بستر صلب و با دبی ۱۸/۴۵ لیتر برثانیه و با سه نسبت همگرایی مختلف ۰/۵ و ۰/۷۵ و ۱ مورد مطالعه قرار گرفته و تغییرات الگوی جریان شامل جریان های ثانویه در مقاطع عرضی و نیز توزیع تنش برشی با استفاده از مدل عددی SSIIM تعیین شده است. نتایج حاصل از مدل سازی عددی نشان می دهد که نحوه شکلگیری و رشد جریان ثانویه در نسبتهای مختلف همگرایی متفاوت است.