سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا سالم نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، ساز ههای هیدرولیکی دانشگاه آزاد
محمود شفاعی بجستان – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

استفاده از آبگیرهای جانبی یکی از رو شهای معمول در آبگیری از مسیر مستقیم رودخان هها است که در این حین بخشی از رسوبات، همراه جریان وارد آبگیر شده و در ورودی کانال آبگیر ترسیب م یکنند و باعث تغییر مسیر خ طالقعر جریان به سمت ساحل مقابل آبگیر م یشود که این امر موجب کاهش راندمان آبگیری م یشود. صفحات مستغرق ساز ههای هیدرولیکی کوچکی هستند که با ایجاد جریان ثانویه در پایین دست خود باعث تغییر در الگوی جریان و هدایت خ طالقعر به سمت دهانه آبگیر م یشوند. از جمله پارامترهای موثر در رسوب ورودی به آبگیر، میزان نسبت دبی آبگیری است. مطالعات قبلی در این زمینه در کانا لهای اصلی با مقطع مستطیلی صورت گرفته است ولی تأثیر این پارامتر در کانا لهای ذوزنق های که در اجرا بیشتر استفاده م یشوند مورد بررسی قرار نگرفته است. به این منظور آزمای شهایی در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه شهید چمران اهواز با دوعدد فرود ۰/۴۵ و ۰/۵۵ و در دو دبی متفاوت برای سه نسبت آبگیری ۷/۵ و ۱۲ و ۱۶ درصد و در دو حالت با صفحات مستغرق و بدون صفحات مستغرق صورت گرفت.