سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد فولادوندی –
سعیدرضا اله کرم –
حسن علی رمضانی ورزنه –

چکیده:

در این پژوهش تأثیر نانو ذرات آلومینا بر روی میکروسختی و خواص سایشی پوششهای کامپوزیتی الکترولس مس حاصل از حمام فرمالدیهاید بر روی زیرلایه مسی بررسی شد. بدین منظور مقدار آلومینا در حمام در محدود ۱۸-۰g/L تغییر داده شد. به منظور بررسی مورفولوژی و ترکیب پوششها از میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM)مجهز به طیف نگار توزیع انرژیEDS) استفاده شد. به منظور اندازهگیری میکروسختی و مقاومت به سایش پوششها از دستگاه میکروسختی سنج ویکرز و دستگاه سایش پین روی دیسک استفاده شد. نتایج نشان دادند که میکروسختی پوششها در اثروارد شدن نانو ذرات به پوشش افزایش یافت. در حالی که مقاومت به سایش پوششها روند صعودی –نزولی داشت. مقدار بهینه نانوذرات در حمام از نقطه نظر میکروسختی و مقاومت به سایش پوششهای کامپوزیتی مس به ترتیب برابر۱۸,۱۰g/L است.