سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهوش شکراللهی – دانشکده نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
محمد مرشد – دانشکده نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
داریوش سمنانی – دانشکده نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
بهزاد رضایی –

چکیده:

در تحقیق حاضر، الکترولیتهای پلیمری نانوکامپوزیت پلیوینیلالکل/ تیتانیوماکساید(PVA/TiO2حاوی مقادیر مختلف نانو ذرات ( ۰و۵و۱۰و۱۵و۲۰% وزنی) به روش الکتروریسی تولید گردید. بررسی ساختار مورفولوژیکی نانوالیاف(PVA/TiO2با به کارگیری میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام و ساختار فاقد دانه و یکنواخت نانوالیاف حاصل، تایید گردید. نتایج اندازهگیری تخلخل غشاها، توسط روش جذب بوتانول نشان داد که غشاهای فوق، از تخلخل بالا در حدود% ۹-۷۹%برخوردار میباشند. به منظور بررسی قابلیت نفوذپذیری غشاهای حاصل، از روش نفوذپذیری هوا استفاده گردید. نتایج نشان داد که با افزایش محتواینانوذرات، نفوذپذیری غشاهای حاصل افزایش یافت. براساس مطالعات پراش پرتوایکس، با افزودن نانوذراتTiO2محدوده مناطق آمورف افزایش یافت. حضور نانوذرات TiO2موجب بهبود هدایت یونی الکترولیتهای پلیمری حاصل از ۰/۷×۱۰ -۵s/cm تا۲/×۱۰ -۵s/cm گردید با توجه به نتایج بدستآمده، حاصل از هدایت یونی غشاهای نانوالیافPVA/TiO2این غشاها از پتانسیل لازم به منظور کاربرد به عنوان الکترولیت پلیمری در باتریهای یون لیتیم برخوردار میباشند