سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نیلوفر ثابت زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ساختارهای نانولیفی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین بهرام بیگی – کارشناس ارشد مهندسی ساختارهای نانولیفی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کمیل نصوری – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی-نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیر ربی – کارشناس ارشد مهندسی ساختارهای نانولیفی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این طرح فومهای نانوکامپوریت پلی یورتان حاوی نانو لوله کربن و نانوذرات کلی به روش پلیمریزاسیون همزمان تهیه شده و سپس خواص مکانیکی فومهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفته است. جهت اندازه گیریخواص مکانیکی نمونهها از دستگاه اینسترون استفاده شده است و جهت بررسی مورفولوژی فوم ها ی نانوکامپوزیت تولیدی نیز، میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاکی از این استکه اضافه شدن نانوذرات منجر به بهبود خواص مکانیکی فوم نانوکامپوریت از جمله استحکام کششی و استحکام برشی میشود. اضافه شدن نانوذرات کلی و نانولوله های کربنی به فوم منجر به افزایش دانسیته سلولی و کاهشسایز روزنههای فوم شده است. اضافه شدن هر دو نانوذره منجر به کاهش نرخ واکنش فومی شدن گشته که بدین ترتیب مورفولوژی فوم و به دنبال آن خواص مکانیکی را تحت تأثیر قرار داده است. در مقایسه دو نانوذره مشاهده شده است که در حضور نانو ذرات کلی، خواص مکانیکی مطلوبتری در مقایسه با فوم حاوی نانولوله کربنی حاصل شده است.