سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر شعبانی – کارشناسی ارشد سازه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت معلم
جعفر کیوانی قمصری – استادیار گروه سازه دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

ضریب رفتار ساختمان دربرگیرنده آثار عواملی از قبیل شکل پذیری، درجه نامعینی و اضافه مقاومت موجود در سازه است. عوامل متعددی مانند نوع سیستم باربر جانبی سازه، هندسه سازه و … بر شکل پذیری سازه تأثیر می گذارند، اما اثر همه این عوامل در آیین نامه لحاظ نشده است و لزوم تبیین علمی و لحاظ کردن اثر هندسه سازه در تعیین این ضریب احساس می شود. همچنین در رابطه با هندسه سازه با توجه به تنوع و ملزومات جدید معماری امروز، پیکربندی های متفاوت و مختلفی را شاهد هستیم. معمولاً برای تعیین شکل پذیری و ضریب رفتار از تحلیل استاتیکی غیرخطی استفاده می شود که در این مقاله نیز از این تحلیل جهت تعیین این ضریب استفاده می شود . در این مقاله به بررسی و مقایسه تأثیر ارتفاع روی ضریب شکل پذیری در قاب های منظم با تعداد طبقات متفاوت و همچنین در قاب های نامنظم دارای نامنظمی جرمی در ارتفاع و نامنظمی ناشی از سختی در ارتفاع پرداخته می شود . با توجه به منحنیهای استخراج شده در این تحقیق ضرایب شکل پذیری در قابهای ۵ طبقه دارای نامنظمی از نوع سختی از قابهای منظم متناظرش کوچکتر می باشد و ضرایب شکل پذیری در قابهای ۵ طبقه دارای نامنظمی از نوع جرمی از قابهای منظم متناظرش بزرگتر است. همچنین در قابهای با تعداد دهانه برابر، با افزایش ارتفاع سازه شکل پذیری سازه افزایش یافته و در قابهای با ارتفاع برابر، با افزایش تعداد دهانه و در کل افزایش طول قاب شکل پذیری کاهش یافته است