سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدمهدی میراسماعیلی – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، دانشجوی کارشناسی ارشد
مظفر رضایی زاده سیبنی – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، استادیار

چکیده:

در سالهای اخیر با توسعه آلیاژهای جدید استفاده از آلیاژهای آلومینیم در کاربردهای دمای بالا به طور روزافزونی در حال گسترش است. در این تحقیق تأثیر ناخالصی آهن در مقادیر ۰/۰۸و۰/۳ و۰/۷درصد وزنی بر مقاومت خزش فرورندگی سوپرآلیاژAl-1.66Mn-1.66Ni-1Mg در دماها و تنشهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمایشات خزش (نمودارهای خزش، نتایج حاصل از میکروسکوپ نوری وSEM نشان می دهد که در حالت کلی، حضور آهنتا مقدار۰/۳درصد وزنی، تأثیر قابل ملاحظه ای روی رفتار خزشی این آلیاژ ندارد. از طرفی با افزایش آهن تا ۰/۷درصد وزنی، مقاومت خزش آلیاژ به دلیل درشت شدن شدن ترکیبات بین فلزی از قبیلAl6(FeMn کاهش قابل ملاحظهیافته است. با توجه به نتایج آزمایشات خزش و تعیین مقادیر توان تنشیn)و انرژی اکتیواسیون خزشQc)مکانیزم غالب در خزش آلیاژها، مکانیزم نابجایی کنترل شونده توسط صعود بوده است