سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امین رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه رامین (خوزستان)
محمدامین آسودار – دانشیار گروه ماشینهای کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (خو

چکیده:

روند رو به رشد جمعیت جهان اهمیت مسئله تغذیه را بیشتر روشن می سازد. محصولات کشاورزی یکی از مهمترین منابع تولید و تامین غذای انسا نها می باشد، لذا تا آنجا که ممکن است بایستی محصولات کشاورزی را افزایش داده وازتلفات آنها چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی، جلوگیری به عمل آورد. یونجه به عنوان ملکه نباتات علوفه ای مشهور بوده و از آنجا که گیاه پر محصولی است و از طرفی با شرایط مختلف آ ب و هوایی سازگاری دارد مورد توجه کشاورزانمی باشد. از جمله عواملی که باعث ایجاد افت محصول می شوند می توان به مواردی چون رسیدن بیش از حد محصول،تنفس گیاه در خلال مراحل خشک شدن، انجام عملیات مکانیکی بر روی محصول، جم عآوری، بسته بندی، وقوع بارندگی در زمانیکه علوفه در سطح مزرعه رها شده است، شرایط بد انبارداری و حمل و نقل اشاره نمود. به منظوربررسی میزان تلفات علوفه در تراکم و رطوبت های مختلف، آزمایشی به صورت کرت های دوبارخردشده در قالب بلوک های کاملا تصادفی با سه تکرار در دو چین یونجه از رقم همدانی انجام پذیرفت. رطوبت علوفه قبل از بسته بندیدر سه سطح ۲۰،۱۵ و ۲۵ درصد بر مبنای تر بعنوان یکی از فاکتورهای اصلی در کرت های فرعی قرار گرفت. تراکم بسته ها که بصورت وزن و طول بسته اعمال می شد در سه سطح طول ۹۰،۷۰ و ۱۱۰ سانتیمتر در کرت های فرعی فرعیقرار گرفتند. ضمنا دو نوع ماشین بسته بند در کرت های اصلی قرار گرفتند. اثر عوامل ذکر شده بر روی تلفات محفظ هیتراکم، بردارنده، مجموع تلفات دستگاه بسته بند و مقدار برگ موجود در بست هها پس از بست هبندی مورد اندازه گیری قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل داد هها، جدول تجزیه واریانس نشان داد که اثر ماشین، رطوبت، تراکم و اثر متقابل ماشیندر رطوبت، در سطح ۱ درصد و اثر متقابل رطوبت در تراکم، چین در رطوبت و چین در تراکم در سطح ۵ درصد اختلاف آماری معنی داری را باعث شدند. با به دست آوردن روابط بین تلفات و فاکتورهای موثر بر آنها رطوبت بین ۲۰ تا ۲۵ درصد در تراکم طول ۷۰ سانتی متر توصیه می گردد. بدلیل فساد و پوسیدگی علوفه در رطوبت بالای ۲۵ درصد بسته بندی در چنین رطوبت هایی پیشنهاد نمی شود. با توجه به برتری نسبی بسته بند کلاس نسبت به بسته بند جاندیر استفاده و گسترش این دستگاه توصیه می شود.