سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا قدس ولی – استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورز

چکیده:

در این تحقیق تأثیر میزان رطوبت (پنج سطح رطوبتی بر پایهی وزن تر) روی خصوصیات اصطکاکی شامل زاویه استقرار تخلیه،زاویه استقرار پر کردن، ضرایب اصطکاک ایستایی در مقابل سطوح مختلف ساختمانی شامل چوب، استیل، سیمان، لاستیک، آلومینیم و آهن گالوانیزه دانهی دو واریتهی تجاری پنبه (سایاکرا و ساحل) با استفاده از روابط رگرسیونی ارزیابی گردید. با افزایش میزان طوبت در دامنهی رطوبتی مورد نظر برای هر رقم، میزان زاویه استقرار تخلیه دانهی سویای ارقام سایاکرا و ساحل به ترتیب در دامنهی ۴۳/۴ ، ۳۵/۷ و ۳۷/۷ و ۳۱/۰ درجه؛ زاویه استقرار پر شدن دانه به ترتیب در دامنهی ۳۷/۷ ، ۳۲/۱ و ۵۶/۱ و ۳۴/۴ درجه ضرایب اصطکاک ایستایی در مقابل چوب به ترتیب در دامنهی ۰/۶۱ -۰/۴۶ و ۰/۶۴-۰/۵۶ شیشه به ترتیب در دامنهی ۰/۵۸-۰/۳۲ و ۰/۶۱-۰/۳۶ چوب چند لا به ترتیب در دامنه ی ۰/۵۹-۰/۴۹ و ۰/۶۳-۰/۵۸ آلومینیم به ترتیب در دامنهی ۰/۶۴-۰/۴۹ و ۰/۶۵-۰/۵۸ و آهن گالوانیزه به ترتیب در دامنهی ۰/۵۹-۰/۵۵ و ۰/۶۱-۰/۵۳ قرار داشتند. روابط رگرسیونی به دست آمده نشان دهندهی وجود روابط خطی مثبت بین میزان رطوبت و زاویه استقرار تخلیه دانه (ضرایب تبیینR2 برای ارقام سایاکرا و ساحل به ترتیب معادل ۰/۸۱ و ۰/۹۲ : زاویه استقرار پر شدن دانهR2 به ترتیب معادل ۰/۶۹ و ۰/۸۳ : ضرایب اصطکاک ایستایی درمقابل چوب R2 به ترتیب معادل ۰/۹۴ و ۰/۸۵ در مقابل شیشه R2 به ترتیب معادل ۰/۷۸ و ۰/۷۱ درمقابل چوب چند لا R2 به ترتیب معادل ۰/۸۸ و ۰/۸۳ : در مقابل آلومینیوم R2 به ترتیب معادل ۰/۷۷و ۰/۷۸ در مقابل آهن گالوانیزه R2 به ترتیب معادل۰/۹۷و ۰/۹۷ بود.