سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدسیروس پاکباز – دانشیار دانشکده مهندسی،دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز
علی سیادتی مقدم – کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش خاک و پی،دانشگاه شهید چمران اهواز،ا
عباس توفیقی ذهابی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش خاک و پی،دانشگاه شهید چمران اهواز،ا

چکیده:

خاکهای مخلوط مانند ماسه های رسی، ماسه های سیلتی و سیلتهای رسی بیشتر ازخاکهای خالص مانند رس، سیلت و ماسه تمیز در طبیعت یافت میشوند.همچنین خاکهای متراکم حاوی ریزدانه بالا بعنوان مواد نامناسب پرکننده برای سازه های نگهبان مورد توجه هستند. در این مقاله مخلوط های ماسه رس شامل ماسه شسته شوشتر حاوی ۰۲ ۰۲ و ۰۲ درصد وزنی، رس آماده شدند و در رطوبت بهینه تراکم یافته، سپس تا سربار ۰۰ کیلو پاسکال تحکیم داده شدند و یک سری آزمایش های برش مستقیم تحت سربارهای ۰۲ ،۰۲۲ ،۰۰۲ ،۰۲۲ ۰۲۲ و ۰۲۲ کیلو پاسکال در شرایط زهکشی شده روی آنها انجام شد. نتایج نشان می دهد که با افزایش ریزدانه تا میزان ۰۲ درصد نسبت تخلخل مینیممemin کاهش یافته سپس با افزایش ریزدانه افزایش می یابد