سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مصطفی شهبازی – کارشناسیارشد خاک و پی دبیر فنی آموزش وپرورش استان زنجان
رضا مهین روستا – استادیار گروه مهندسی دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

از جمله آزمایشاتی که برای ارزیابی خصوصیات مصالح پوسته انجام می شود آزمایش سلامت دانه ها تحت اثر سولفات سدیم یا منیزیم است. ولی این آزمایش به لحاظ تکرار پذیری و دقت آزمایش ضعیفی می باشد. لذا محققین بسیاری سعی بر جایگزین کردن این ازمایش با آزمایش هایبهتری هستند ، که یکی از این آزمایش ها آزمایش میکرو دیوال است. در این پژوهش بر روی نمونه های متعددی آزمایشات میکرو دیوال ،مقاومت برشی، تعیین توده ویژه خاک بر روب پوسته سد انجام شده است. نتایج و تحلیل های آماری نشان می دهدکه بین افت وزنی در آزمایش میکرو دیوال و توده ویژه خاک و خصوصیات مکانیکی مصالح ارتباط معناداری وجود دارد