سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حدیث حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم‏خاک دانشگاه ولی عصر رفسنجان
حسین شیرانی – اعضاء هیت علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان
محسن حمیدپور –

چکیده:

در این تحقیق، طی یک مطالعه‏ی گلخانه‏ای در آبان ماه (۱۳۸۹) جذب کادمیم و سرب توسط ریشه و اندام‏هوایی گیاه ذرت در حضور کانی مونت‏موریلونیت در خاک مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام گردید. تیمارها شامل، مونت موریلونیت در سه سطح صفر، ۱۰ و ۵۰ گرم بر کیلوگرم خاک و بافت خاک در دو سطح بودند. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد با افزایش مقدار مونت‏موریلونیت، جذب سرب و کادمیم توسط ریشه و اندام‏هایی گیاه ذرت کاهش یافت. تأثیر کانی بر کاهش جذب سرب بیشتر از کادمیم بود که علت این امر تحرک بیشتر کادمیم نسبت به سرب می‏باشد.