سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامد برزگر – کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران
رحمن سوری – استادیار دانشگاه تهران
علی اکبرنژاد – استادیار دانشگاه تهران
الهام وسدی –

چکیده:

ارتباط بین موسیقی با تغییرات فیزیولوژیکی و روانی در حین تمرین و کار، مسئله ای است کته همواره نظر متخصصین علوم ورزشی، پزشکی و روان شناسی را به خود معطوف داشته است . در متورد اثرات موسیقی بر بیماران مختلف و موسیقی درمانیتحقیقات بسیاری انجا گردیده، ولی پژوهشی دال بر تأثیرات آن در تمرینات ورزشی و فعالی بدنی کمتر یافت می شود . هدف پژوهش حاضر تأثیر ریتم های مختل موسیقی بر شاخص درک فشار حین مراحل فعالی ورزشی پیشرونده بودنتایج مطالعه نشان داد کته گتوش دادن بته موستیقی حتینفعالی پیشرونده تأثیر معنی داری بر شاخص درک فشار در مرحلهی اول و دو آزمون نشد. اما موجب تغییر معنی داری در شاخصدرک فشار در مرحلهی سو آزمون شد. نتایج مطالعهی حاضر نشان داد که گوش دادن به موستیقی حتین فعالیت موجتب کتاهش شاخص درک فشار در شدت های پایین فعالی ورزشی نمی شود. اما در شدت های بالاتر موسیقی می تواند موجتب کتاهش میتزان فشار درک شده شود.