سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا طالبی مامودان – کارشناس ارشد ژئوتکنیک دانشگاه گیلان
رضا احمدی جیردهی – کارشناس ارشد ژئوتکنیک دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

بطور معمول در بررسی مسائل مهندسی پی فرض براین است که بخش دانه ای خاکها باعث افزایش مقاومت برشی است و از طرف دیگر نفوذ پذیری مصالح نیز بوسیله خصوصیات بخش ریزدانه تعیین می گردد دراین مقاله با بررسی ارتباط بین نسبت مواد ریزدانه خاک و خروجی های تست CPT از یکسو و همچنین ارتباط بین پارامترهای مقاومت برشی و خروجی های CPT از سویی دیگر مدلی برای تعیین زاویه اصطکاک خاک به ازای درصد مشخصی از محتوای ریزدانه بدست آمدها ست در ادامه روش پیشنهادی با نتایج تستهای آزمایشگاهی ارزیابی و مقایسه شده است نتایج محاسبات نشان داد که روش پیشنهادی و تستهای آزمایشگاهی تطابق خوبی با هم دارند.