سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رجب تقی نجف آبادی – کارشناس ارشد خاک شناسی کشت و صنعت نیشکر میان آب استان خوزستان
محمد امین آسودار – استاد دانشگاه کشاورزی منایع طبیعی رامین اهواز – استان خوزستان – ملاثا

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر مواد آلی به روش مالچ عمودی بر خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک وعملکرد نیشکر مطالعه ای در سالهای زراعی ۸۲-۸۱ و ۸۳-۸۲ در مزرعه تحقیقاتی کشت و صنعت نیشکر میان اب واقع در استان خوزستان به عمل آمد. این پروژه در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت تیمار ها شامل t¹- ۱۱۰ تن باگاس و فیلتر کیک در هکتار (مالچ عمودی + فاصله مالچ گذاری ۱۵۰ سانتی متر ) T₂ ، ۵۵ تن با گاس وفیلترکیک در هکتار (مالچ عمودی + فاصله مالچ گذاری ۳۰۰ سانتی متر ) T₃ ، ۳۶/۵ تن با گاس وفیلتر کیک در هکتار (مالچ عمودی T فاصله مالچ گذاری ۴۵۰ سانتی متر) T₄ ۴۰ تن باگاس وفیلتر کیک در هکتار (باخاک سطحی مخلوط گردید ) T₅، شاهد (بدون مصرف باگاس وفیلتر کیک )شاخص های عملکرد نیشکر در سالهای اول ودوم ) بطور جداگانه وسپس بصورت تجزیه مرکب مورد تجزیه وتحلیل اماری قرار گرفت. خصوصیات فیزیکی شیمیایی خاک از قبیل کربن الی در خاک ،وزن مخصوص ظاهری خاک در پایان سال دوم اندازه گیری شد. کربن الی در خاک پس از دو سال در عمق متوسط۰-۴۰ سانتی متر (بین ردیف های کشت ) از مقدار ۶/.درصد در تیمار شاهد به مقدار حداقل ۱/۲۷ و حداکثر ۱/۹۵ درصد در تیمار های مالچ عمودی افزایش یافت وزن مخصوص ظاهر در خاک در عمق متوسط ۴۰-۰ سانتی متر (بین ردیف های کشت) در سطح آماری (۰/۰۱ ≥P) در تیمار های مالچ عمودی بین ۱۱/۵۷-۱۷/۸۵ درصد نسبت به شاهد کاهش پیدا کرد. بررسی شاخص های عملکرد نیشکر بین تیمار های مختلف در سال اول (پلنت ) ودر سال دوم (راتون یک ) اختلاف معنی داری نداشت. ولی تجزیه مرکب عملکرد نیشکر در سالهای اول ودوم در سطح(۰/۰۵≥P) در تیمارهای مالچ عمودی بین ۱۲/۷-۶/۴ درصد نسبت به شاهد افزایش یافت. مقایسه تیمارهای مختلف نشان داد که تیماریک از دیگر تیمارها برتر می باشد بطوریکه این تیمار ضمن بهبود شرایط فیزیکی خاک محصول نیشکر را بطور متوسط در مدت دو سال به مقدار ۱۴/۶ تن در هکتار افزایش داد.