سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

موسی رضایی – دانشیار، دانشگاه تبریز، دانشکدهی فنی مهندسی مکانیک
حسام الدین ارغند – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، دانشکدهی فنی مهندسی مکانیک
امین ترقی اسکویی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، دانشکدهی فنی مهندسی مکانیک

چکیده:

تحلیل هرچه دقیقتر یک مکانیزم با فرضیات واقعبینانهتر مطلوب مسائل مهندسی است. در تحلیل کامل دینامیکی مکانیزم لنگ-لغزندهی مورد استفاده در موتورهای احتراق داخلی چهارزمانه باید اثرات اینرسی تمامی اجزای مکانیزم در نظر گرفته شود. در این مقاله با استفاده از تحلیل دینامیکی معکوس ۱ بر پایه معادل قرار دادن ممان اینرسی جرمی کل مکانیزم با ممان اینرسی متغیر یکدیسک گردان در مکانیزم معادل، که دارای انرژی جنبشی مساوی با مکانیزم اصلی در هر لحظه میباشد، رفتار دینامیکی مکانیزم مورد تحلیل قرار گرفته است. بر این اساس پس از بدست آوردن مکانیزم معادل با اعمال ورودی مشخصکه نیروی ناشی از احتراق گاز درون سیلندر است، تغییرات سرعت زاویهای میللنگ مورد بررسی قرار گرفته است. سپس اثر ممان اینرسی اجزای مکانیزم شامل پیستون و شاتون در سرعت زاویهای لنگ خروجی بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که کوپل شدن موتور به یک ممان اینرسی جرمی مانند ژنراتور باعث کاهش دامنه تغییرات سرعت زاویهای میشود.