سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

المیرا امیررضایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
سیدعلیرضا ولدآبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
بهلول عباس زاده – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
معصومه لایق حقیقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

چکیده:

به منظور بررسی نیاز کودی و عملکرد ۲ واریته وارداتی تاج خروس، این آزمایش در سال ۱۳۸۹ در شهرستان کرج و با استفاده از یک طرح اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلو کهای کامل تصادفی در ۴ تکرار اجرا گردید.عامل اصلی و (Amaranthushypochondriacus L. Var. cim ) شامل۲رقم تاج خروس و عامل فرعی شامل ۴ سطح (Amaranthus hypochondriacus L. Var. kharkofski) 150 و ۲۲۵ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار بودند. ،۷۵ ،۰ نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر عامل اصلی (واریته)بر ارتفاع گیاه، عملکرد برگ و عملکرد ماده خشک در سطح ۵ درصد و بر طول بر گ، وعملکرد گل در سطح یک درصد معنی داربود. اثر عامل فرعی (کود نیتروژن) بر ارتفاع گیاه، طول برگ ، طول دمبرگ، قطر ساقه، طول میانگره، طول گل آذین، عملکرد برگ، عملکرد ساقه و عملکرد ماده خشک کل در سطح ۱ درصد و بر عرض برگ در سطح ۵ درصد معن یدار بود . مقایسه میانگین واریته ها نشان داد که در واریته سیم، ارتفاع گیاه، طول برگ، عرض برگ، طول گ لآذین، عملکرد برگ، عملکرد دمبرگ، عملکرد گ لآذین و عملکرد ماده خشک کل به ترتیب با،۱۹۰۶/ ۴۰ سانت یمتر و ۲۵ / ۱۴ و ۳۷ /۷۷ ،۱۴/ میانگینهای ۹۵۱۰۳۱۰ کیلوگرم در هکتار نسبت به همین / ۳۴۴۶/۳ و ۶ ،۴۱۷/۶۹ صفات در واریته خارکوفسکی برتری داشتند. همچنین مشاهده گردید که با مصرف ۲۲۵ کیلوگرم کود اوره، ارتفاع گیاه، طول برگ، عرض برگ، طول دمبرگ، قطر ساقه، عملکرد برگ، عملکرد ساقه و عملکرد ماده خشک کل به ترتیب با میانگی نهای۳۷۷۵ ، ۱ سانتیمتر و ۲۲۴۵ / ۱۱/۸۶ و ۴۷ ،۷/۴۱ ،۱۶/۵۹ ،۱۶۲/۲۷ ۱۱۵۲۰کیلوگرم در هکتار نسبت سایر تیمارها بیشتر / و ۶ بودند. با توجه به نتایج بدست آمده، مصرف حدود ۱۵۰ کیلوگرم کود در هکتار برای تاج خروس مناسب می باشد.