سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

فرزاد خدابخشی – دانشجوی دکتری مهندسی مواد- گرایش جوشکاری، دانشکده مهندسی و علم مواد د
محسن کاظمی نژاد – استادیار دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
امیرحسین کوکبی – استاد دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از فرایند پرسکاری در قالب کنگرهای، ورق فولادی کم کربن تحت تغییر شکل پلاستیک شدید قرار میگیرد. ورقهای فولادی تولیدی دارای نسبت استحکام به وزن بالایی بوده و از قابلیت کاربرد بسیار بالایی در صنایع مختلف از جمله صنعت خودروسازی برخوردار میباشند. از آنجائیکه فرایند جوشکاری مقاومتی نقطهای یکی از پرکاربردترین فرایندهای جوشکاری در این صنعت است، بنابراین بحث اتصال این ورقها با این فرایند و تغییرات خواص ورقها در اثر فرایند جوشکاری مقاومتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در این پژوهش، برای اولین بار بحث اتصال این ورقهای فولادی به شدت تغییر شکل یافته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که فرایند تغییر شکل پلاستیک شدید باعث افزایش ضریب مقاومت الکتریکی ورقهای فولادی شده و بنابراین روی ریزساختار و خواص مکانیکی جوشهای نقطهای اثر میگذارد. نتایج حاکی از افزایش حجم جوش، فرورفتگی الکترود و قطر دکمه جوشها در پارامتر جوشکاری ثابت با افزایش میزان کرنش اولیه در ورقها است. به دلیل این موضوع، نیروی شکست و سختی در ناحیه جوش و منطقه متأثر از حرارت با افزایش تعداد مراحل کنگره- ای کردن به طور پیوسته افزایش مییابد.