سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

تینا پرتانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن ، اسید هیومیک و عصارهجلبک دریایی بر روی رشد و عملکرد ذرت ( sc704 ( در منطقه گرگان به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکراردر سال زراعی ۱۳ه۹۰در مزرعهای واقع در شهرستان گرگان، اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل: نیتروژن در ۹ سطح ۰و۱۵۰کیلوگرم ۳۰۰ کیلوگرم اسید هیومیک در۳ سطح ۰و۳و۴ برگی، ظهور گل تاجی( و عصاره جلبک دریایی در ۹ سطح ) ۱ ۹ تا ۴برگی ظهورگل تاجی( بود. در این آزمایش صفات ارتفاع بوته، کلروفیل، وزن بوته، وزن بلال اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین تیمارها و اثر متقابل آنها در صفات مختلف در سطح یک و پنج درصد معنی دار گردیده است. مقایسه میانگین اسیدهومیک نشان داد که تیمار) × اثرمتقابل نیتروژن a3b1 ( با ارتفاع بوته ۰۷۱ سانتیمتر بیشترین و تیمار) a3b2 ( با ارتفاع ۲۵۲سانتیمتر کمترین ارتفاع بوته را به خود اختصاص دادند. و بین اثرات متقابل نیتروژنΧ اسید هومیک نشان داد بیشترین شاخص برداشت مربوط به تیمار a3b3 با ۹۷ درصد و کمترین مربوط به تیمار a3b1 با ۲۶/۷ می باشد و همچنین مقایسه میانگین اثر ساده عصاره جلبک دریایی نشان داد که تیمار) c3 با میانگین ۱۵/۸۵بیشترین کلروفیل را داشت. این تحقیق را نمیتوان کاملأ ارگانیک دانست بلکه تلفیقی از کود شیمیایی و کودهای ارگانیک می باشد و بر اساس نتایج بدست آمده توانستیم با استفاده از کود بیولوژیک استفاد کود نیتروژن را به نصف برسانیم . در آخر میتوان نتیجه گرفت وجود هر سه تیمار در گیاه هم به صورت اثر متقابل و هم به تنهایی تأثیر بر روی عملکرد ذرت سینگل کراس ۷۱۴ در مرحله علوفه ای داشته است