سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ساره سادات میرپنجی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتح
سیدحبیب موسوی جهرمی – دانشیار گروه سازه های آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز
بهاره سادات موسوی – دانش آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وت

چکیده:

حفاظت سواحل در مقابل فرسایش از مباحث اساسی در مهندسی رودخانه است. آبشکن ها به عنوان تعدیل کننده شرایط هیدرولیکی، قدرت فرسایش آب را کاهش داده و زمینه مساعدی برای تثبیت کناره ها فراهم می آورند. در مقاله حاضر به بررسی تأثیر طول آبشکن و دبی جریان برآبشستگی کناره رودخانه با استفاده از شبیه سازی دوبعدی هیدرولیک جریان و رسوب در حالتهای بدون آبشکن و با آبشکن قائم با طول و دبی هایمختلف پرداخته شده است. نتایج گویای مطابقت مناسب مدل عددی و آزمایشگاهی است و امکان بکارگیری این مدل به منظور ارزیابی عملکرد آبشکن ها در شرایط مختلف را به خوبی بیان می دارد، به نحوی که با افزایش طول آبشکن، فرسایش کناره رودخانه کاهش یافته و کمترین سطح فرسایش یافته در بیشترین طول آبشکن و کمترین دبی مورد بررسی حادث شده است.