سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابوالفضل شمسایی – استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
محمد رشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران

چکیده:

تمام سدهای سنگریز، در حین ساخت و در مرحله ی بهره برداری با تغییر شک لهای زیادی همراه هستند. هدف از طراح یهای جدید، به حداقل رساندن تغییر شک لها است، تا تأثیر نامطلوبی که بر روی یکپارچگی سد و نیز عملکرد مناطق مختلف آندارند، به کمترین مقدار برسد. درتحقیق پیش رو همین هدف دنبال م یشود. در این تحقیق یک سد سنگریز با هست هی مرکزی رسی، توسط نر مافزارFLAC 36 بار مدل شد. سه پارامتر متغیر عبارتند از شیب پوسته، ضخامت هسته و جنس خاک.با تغییر در مقادیر و جنس خاک هسته، پایداری و تغییر شکل سدهای سنگریز مورد بررسی قرار م یگیرد. با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد که ضخامت و جنس خاک هسته هیچ تأثیری بر ضریب اطمینان ندارد، بلکه تأثیر آن برروی تغییر شک لهای قائم و افقی است. همچنین با تغییرات شیب پوسته و انجام آنالیز مد لها، ملاحظه شد که با افزایش شیب سنگریز، حداکثر تغییر شکل افقی در ارتفاع سد در ارتفاع پایی نتری رخ خواهد داد.