سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم حاجی اسماعیل لو – کارشناس ارشد مامایی-عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه گرو
پروین عابدی – دکتری تغذیه- -عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی

چکیده:

پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی و از نوع مطالعات قبل و بعد می باشد و هدف از انجام آن تعیین تأثیر مشاوره دوران یائسگی بر ابعاد مختلف سبک زندگی شامل عادات غذایی، فعالیت بدنی ، استفاده از نور آفتاب، قرارگیری در معرض دود سیگار، اوقات فراغت، خواب، استراحت و استفاده از خدمات درمانی می باشد. نمونه های پژوهش تعداد ۶۰ نفر از زنان ۴۵-۶۰ ساله ای بودند که حداقل ۱۲ ماه از آخرین قاعدگی آنها می گذشت ، بیماری سیستمیک شناخته شده و یائسگی زودرس در اثر بیماری یا جراحی نداشته ، دارای حداقل سواد خواندن و نوشتن و قادر به پاسخگویی به سئوالات بودند . این افراد از طریق کارکنان بهداشت خانواده و رابطین بهداشتی در مرکز بهداشتی درمانی شماره ۱ شهرستان ماکو به پژوهشگر معرفی شدند. اطلاعات اولیه سبک زندگی از طریق پرسشنامه و به روش مصاحبه جمع آوری گردید و سپس برنامه های مشاوره ای به صورت گروهی با تعداد حداکثر ۱۲ نفر در شش جلسه یک و نیم ساعته برگزار شد . مرحله دوم جمع آوری اطلاعات ۶ هفته پس از آخرین مرجلسه مشاوره انجام گرفت و تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های تی زوجی و مک نمار و کندال انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد که اختلاف معنی داری در عادات غذایی ، فعالیت بدنی ، استفاده از نور آفتاب، خواب و استراحت، استفاده از اوقات فراغت و خدمات درمانی در اعضای مورد پژوهش قبل و بعد از مشاوره وجود دارد P = 0/000 همچنین تفاوت معنی داری قرار گیری در معرض دود سیگار در اعضای مورد پژوهش قبل و بعد از مشاوره مشاهده نشد بنابراین مشاهدات این تحقیق نشان داد که مشاوره در بهبود سبک زندگی و ایجاد تغییر رفتار در جهت افزایش سلامتی زنان در دوران یائسگی تأثیر داشته است .لذا با توجه به یافته های پژوهش و نیز افزایش امید به زندگی و سالهایی که خانم ها بعد از یائسگی سپری می کنند، لزوم انجام مشاوره دوران یائسگی و حمایت و مراقبت از این قشر را تأکید می کند