سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحیده عبداللهی – مربی دانشگاه سیستان و بلوچستان،
قاسمعلی دیانتی تیلکی – استادیار و مدیر گروه مهندسی مرتع داری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دری
جلیل فرزاد مهر – استادیار گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرج

چکیده:

یکی از اطلاعات مورد نیاز جهت مدیریت صحیح و اصولی مراتع، آگاهی از کیفیت و ارزش غذایی گونه هوای موجود در مرتفع است. کیفیت گونه های مرتعی در مکان ها و زمان های مختلف متفاوت است. عوامل مختلفی روی ارزش غذایی گونه ها اثر می گذارند که مرحله رویشی گیاه از جمله مهم ترین این عوامل می باشود. برای این منظور جهت تعیین ارزش غوذایی گونه Hamada salicornica نمونه برداری در سه مرحله رشد این گیاه و از مراتع شهرستان بیرجند انجام شد. نمونه برداری بوه روش تصادفی از گونه مورد نظر صورت گرفت. نمونه های گرد آوری شده پس از خشک شدن با روش های آزمایشگاهی مورد تجزیه شیمیایی قرار گرفت، مقدار پروتئین خام، فیبر خام، دیواره سلولی عاری از همی سلولز، قابلیت هضم مواد خشک و انرژی متابولیسمی در مراحل مختلف رشد گیاه اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS آنالیز شدند. نتایج بیان داشت در این گونه بر خلاف سایر گونه های مرتعی مقدار فیبر خام و دیوار سلولی عاری از همی سلولز در مرحله اولیه رشد نسبت به سایر مراحل بالاتر و فاکتور های قابلیت هضم و انرژی خام نیز در این مرحله کمترین مقدار را دارا بودند. همچنین نتایج بیان داشت این گونه در مرحله گلدهی بیشترین ارزش غذایی را دارا بوده است.