سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهناز صابر – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، کارشناسی ارشد، رشته مدیریت بازرگانی

چکیده:

امروزه ایجاد و حفظ ارتباط با مشتری نه فقط برای فروش محصولات و خدمات، بلکه برای دستیابی به اطلاعات و دانش آنان، مفهوم جدیدی است که در قالب سیستم های مدیریت دانش مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.هدف اصلی این تحقیق، بررسی و تبیینارتباط بین مدیریت دانش با ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بین شعب بانک ملت در شهر یزد می باشد.تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر گردآوری دادهها، یک تحقیق توصیفی و از نوع میدانی محسوب میشود. جامعهی آماری این تحقیق دربرگیرندهی تمامی کارکنان، معاونین ومدیران شاغل در بانک ملت شهر یزد می باشد که با استفاده از فرمول کوکران ۱۷۱ نفر از آنها بهعنوان نمونه انتخاب شدند. سپس با توزیع پرسشنامههای محقق ساخته بر آن سعی شد تا بتوان اطلاعات جامعی از نحوه ارتباط بین مدیریت دانش ومدیریت ارتباط با مشتری بدست آورد. در این تحقیق تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس روشهای آمار توصیفی جهت توصیف و نمایش ویژگی های جمعیت شناختی جامعه آماری و همچنین آزمون های آمار استنباطی از جمله روش همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری ) SEM ( در راستای بررسی و اثبات فرضیه های تحقیق استفاده شده است