سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سارا مهدی پور – کارشناس ارشد اصلاح نباتات (دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، باشگا
عباس رضایی زاد – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
حیدر ذوالنوریان – مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
روژین قبادی – کارشناس ارشد زراعت (دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، باشگاه پژوهش

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر محیط کشت های مختلف بر نگهداری کوتاه مدت گیاهچه های ارقام مختلف سیب زمینی آزمایشی طی سال ۱۳۸۹ ، در آزما یشگاه بیوتکنولوژی و کشت بافت مرکز تحقیقات و منابع طبیعی کرمانشاه اجراء گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام شد . ا رث محیط کشت های دارای سوربیتول ( ۲۰ و ۴۰ میلی گرم در لیتر) و مانیتول ( ۳۰ میلی گرم در لیتر ) در شرایط نرمال بر رشد گیاهچه های چهار رقم سیب زمینی ( آگریا، بورن، سانته و مارفونا) در کشت درون شیشه ای بررسی شد و پس از سه ماه، کشت ها ارزیابی شدند . در مقایسه با شاهد ، محیط های کشت دارای مانیتول و سوربت یول به طور معنی داری باعث کاهش رشد گیاهچه ها شدند . نتایج تجزیه واریانس نشان داد که از نظر محیط کشت بین صفات طول گیاهچه، تعداد ساقه جانبی و تعداد گیاهچه تفاوت معنی داری وجود داشت . ارقام مورد ارزیابی برای صفات تعداد گره، طول گیاهچه، تعداد برگ، تعدادساقه جانبی، تعداد میکرو تیوبر و تعداد گیاهچه تفاوت معنی داری با هم دیگر داشتند. نتایج تجزیه واریانس اثرات متقابل محیط کشت و رقم برای صفات تعداد ریشه، طول گیاهچه و تعداد ساقه جانبی تفاوت معنی دار بودند.