سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابراهیم خلیل زاده وحیدی – عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران، دانشکده ی فنی- مهندسی، دانشگاه رازی
ساسان کیاست – کارشناس ارشد سازه، دانشکده ی فنی- مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ای

چکیده:

در دال های دوطرفه بتن مسلح متکی بر تکیه گاه های گیردار ، آرماتور های تحتانی ( مثبت ) به صورت سرتاسری توزیع می شود، اما آرماتور های فوقانی ( منفی ) را می توان تا اندازه ی مشخص ادامه داد و سپس قطع نمود. در برخی روش های محاسباتی از جمله تئوری خطوط تسلیم دال ها و روشهای تقریبی، پیشنهاد هایی برای محل قطع آرماتور ارائه شده است اما تفاوت هایی در مقادیر پیشنهادی هر یک از روشها دیده می شود . در این مطالعه با استفاده از تحلیل اجزاء محدود به کمک نرم افزارABAQUSنمونه هایی از دال های دوطرفه مدل سازی شده است و پساز انجام آنالیز پلاستیک و صحت سنجی مدل ، مقادیر بار نهایی برای هر مدل با حالت های مختلف از محل قطع آرماتور های منفی ، بدست می آید . پس از بررسی نتایج و رسم نمودار های مربوطه برای بهینه سازی مقدار بار نهایی محلی برای قطع آرماتورهای منفی پیشنهاد می شود ، سپس این پیشنهاد با نتایج برخی روش های متداول مقایسه می گردد