سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی میرآخوری – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و عضوء باشگاه پژوهشگران جوان
فرزاد پاک نژاد – استاد یار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
پریسا ناظری – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و عضوء باشگاه پژوهشگران جوان
حامد مرتضی پور – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

لوبیا (Phaseolus vulgaris L) یکی از گیاهان زراعی مهم خانواده بقولات است که نقش مهمی در تغذیه و تامین پروتئین انسان و حاصلخیزی خاک در تناوب های زراعی دارد به منظور بررسی اثر متانول بر رشد و اجزای عملکرد لوبیا، آزمایشی با استفاده از طرح بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار در سال زراعی ۱۳۸۸ در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد کرج اجرا شد . در این آزمایش از یک تیمار شاهد M0 (بدون مصرف متانول) وازتیمارهای M7 ,M6 , M5 ،M4 ،M3 ،M2 ،M1 به ترتیب محلولهای ۴۰،۳۵،۳۰،۲۵،۲۰،۱۵،۱۰ درصد حجمی استفاده شد و ۳ بار محلول پاشی در طی فصل رشد با فواصل ۱۲ روز یکبار بر روی قسمتهای هوایی بوته های لوبیا انجام شد. صفاتی نظیر وزن خشک کل،سرعت رشد محصول اندازه گیری شدند . برای دست یابی به روند تغییرات تجمع وزن خشک اندام هوایی در طول فصل رشد معادلات متعددی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که تجمع ماده خشک تحت تاثیر تیمارهای متانول مصرفی قرار گرفته است، بطوری که سطوح ۲۵% و ۳۰% حجمی متانول دارایی بهترین وضیعت بودند و از محلول پاشی دوم و سوم به بعد تاثیر مصرف متانول بر روی شاخص های مورد بررسی در گیاه لوبیا مشخص تر گردید و بیشترین وزن خشک کل، سرعت رشد محصول در این تیمار مشاهده شدند.