سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صفورا سعادتی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چ
نوراله معلمی – دانشیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

به منظور بررسی اثرات محلول پاشی روی بر خصوصیات رویشی، عملکرد و کیفیت میوه توت فرنگی (Fragaria × ananassa Duch) رقم کردستان، تحت شرایط تنش شوری، آزمایشی در شرایط کنترل شده ی گلخانه ای به صورت آبکشت اجرا گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی، با سه سطح کلرید سدیم (۳۰mM و ۱۵ و ۰) و سه سطح سولفات روی (۳g/L و ۱/۵ و ۰ ) با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که تعداد، سطح ، وزن تر و خشک برگ و عملکرد در شرایط شوری کاهش و با محلول پاشی روی، به طور معنی داری افزایش یافت. افزایش غلظت روی و کلرید سدیم، اسیدیته قابل تیتراسیون را افزایش داد، ولی دیگر خصوصیات کیفی میوه، تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفتند. بر اساس نتایج حاصل می توان استفاده از روی را در شرایط شوری، توصیه نمود.