سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی اولیایی ترشیز – گروه گیاه پزشکی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کاشمر
مینا امامیان –

چکیده:

ترکیدگی پوسته انار یکی از مهم ترین شاخص های افت کیفیت بازار پسندی انار بوده و ارزش صادراتی این محصول را پایین می آورد .ضمن اینکه امک ان ورود آفات و بیمار ی ها به داخل انار را فراهم نموده و مدت زمان انبارداری آن را نیز کاهش می دهد . از آنجا که عنصرCaدر استحکام دیواره سلولی نقش به سزایی دارد . در این تحقیق رابطه بین محلول پاشی باCa و درصد ترکیدگی در انار بررسی گردید . یک باغ انار رقم بج ستان با سیستم آبیاری قطره ای و با فاصله درختان ۳×۴ و سن ۴ سال انتخاب گردید حدود۴۰ درخت انتخاب و ۲۰ درخت به طور تصادفی با کودCa به وسیله سم پاش دستی محلول پاشی گردید . کود انتخاب شده با نام تجارتی Arborcal با ۱۵ % کلسیم بود . محلول پاشی ۳ بار در زمان هایی که قطر میوه ۳۵ و ۷ سانتی متر با دوز ۲/۵در هزار انجام گردید تیمارهای شاهد نیز با آب محلول پاشی گردید میانگین درصد ترکیدگی در تیمارهای محلول پاشی شده با Ca5/2% و در تیمارهای بدون محلول پاشی ۲۲ % بود