سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیده سمیه شفیعی ماسوله – دانشجوی دکتری
عبدالله حاتم زاده – دانشیار علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت

چکیده:

نانوذرات نقره به عنوان یک عامل ضدمیکروبی اخیرا در چندین مقاله مورد تأئید قرار گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی اثر متقابل نانوذرات نقره با سولفات کلسیم و جیبرلین برای دستیابی به طول عمر گلدانی بالاتر در گل شاخه بریده ژربرا بود. پیش تیمار گل ها در محلول نانوذرات نقره (صفر، ۳ و ۹ میلی گرم برلیتر) به مدت ۲۴ ساعت انجام شد و سپس گل ها در محلول ساکارز ۱/۵% محتوی سولفات کلسیم ( صفر و ۱۰ و ۲۰ میلی مولار) و GA4+7 (صفر و ۲۰ میلی گرم بر لیتر) نگهداری شدند. نتایج نشان داد پیش تیمار با نانوذرات نقره به غلظت ۳ میلی گرم بر لیتر و نگهداری در محلول ساکارز محتوی ۲۰ میلی مولار سولفات کلسیم نسبت به سایر تیمارها اثر مطلوبی بر وضعیت فیزیولوژیکی و روابط آبی گیاه می گذارد و عمر گلدانی بالاتری را سبب می شود.