سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صدیقه جهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشه
مهرداد لاهوتی – استاد گروه زیست شناسی،‌دانشکده علوم،دانشگاه فردوسی مشهد،ایران
فروغ عباسی – استادیار گروه زیست شناسی،‌دانشکده علوم،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مش

چکیده:

شوری یکی از مهمترین مشکلات مناطق خشک و نیمه خشک در جهان است. به منظور بررسی اثرات متقابل سدیم کلسیم بر جوانه‌زنی و بیومس در گیاه جو رقم ریحان، پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در سال ۱۳۸۹ به صورت دو آزمایش جداگانه (جوانه‌زنی و گلدانی) در یک طرح کاملاً تصادفی با ۴ تکرار در مرحله جوانه‌زنی و ۳ تکرار در مرحله گلدانی انجام شد. تیمارها برای هر دو آزمایش جوانه‌زنی و گلدانی شامل سطوح کلریدسدیم ۱۵۰،۱۰۰،۵۰،۰ میلی مولار و توام با سطوح کلریدکلسیم ۰، ۶ ،۱۰ میلی مولار بود. آزمایش جوانه‌زنی در ژرمیناتور با شرایط کنترل شده (دما ۲۵درجه سانتیگراد ، ۱۶ ساعت روشنایی، ‌رطوبت نسبی ۷۰٪، ‌میزان نور ۱۳۰۰ لوکس) صورت گرفت و هر ۱۲ ساعت از بذور جوانه زده یاداشت برداری به عمل آمد. شمارش بذرهای جوانه زده تا زمانیکه شمارش ۲ نوبت متوالی تفاوتی نشان نمی داد، انجام گرفت سپس درصد و سرعت جوانه‌زنی بذور محاسبه گردید. در آزمایش گلدانی پس از ۵ هفته اعمال تنش، گیاهان برداشت شدند و وزن‌ تر و خشک ساقه اندازه‌گیری گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که با افزایش شوری به طور معنی داری درصد و سرعت جوانه‌زنی و وزن تر و خشک ساقه کاهش یافت(۰۵/۰p ≤). تیمار کلسیم به طور معنی داری درصد و سرعت جوانه‌زنی و وزن تر و خشک ساقه را افزایش داد(۰۵/۰p ≤). بیشترین اثرات بهبود دهنده کلسیم در غلظت ۶ میلی مولار مشاهده شد