سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ملیحه جهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژیگیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
محمد رضا هادی – استادیار گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فار
مجتبی جعفری نیا – استادیار گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فار

چکیده:

شوری پس از خشکی از مهم‌ترین و متداول‌ترین تنش‌های محیطی در سطح جهان است. کلسیم نقش مهمی در مقاومت گیاهان به تنش شوری دارد. به منظور بررسی تأثیر سدیم – کلسیم در گیاه تریتیکاله، آزمایشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در سال ۱۳۸۹ به صورت یک طرح کاملاً تصادفی باز تکرار در شرایط گلخانه ای (دما C25 ، رطوبت نسبی ۳۵% و فتوپریود ۱۶ ساعت) صورت گرفت. نشاءهای گیاهی یک هفته پس از کاشت از بذور در خاک با سطوح کلرید سدیم ۰ ، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ میلیمولار توام با سطوح کلرید سدیم ۰ ، ۶ ، ۱۰ میلی مولار تیمار شدند. پس از پنج هفته اعمال تنش برخی از پارامترهای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی شامل طول ساقه، وزن تر ساب و عدد کلروفیل متر SPAD) اندازه‌گیری شد. داده‌های حاصل با استفاده از نرم‌افزار SPSS16 مورد تحلیل آماری قرار گرفت و مقایسه میانگین داده‌ها با استفاده از آزمون تو کی در سطح احتمال ۰۵/۰ انجام شد و نمودارها با استفاده از نرم‌افزار Excel ترسیم شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان ده که با افزایش شوری به طور معنی‌داری طول ساقه، وزت تر ساقه و عدد کلروفیل متر SPAD) کاهش یافت ( تامل در متن اصلی مقاله). در حالی که افزودن کلسیم محیط شور، طول ساقه، وزن تر سابق و عدد کلروفیل متر SPAD) را به‌طور معنی‌داری افزایش داد (فرمول در متن اصلی مقاله). کلسیم اثرات زیان آور تنش شوری را کاهش داد و بیشترین اثرات بهبود دهنده کلسیم در غلظت ۶ میلی مولار کلرید کلسیم مشاهده شد .