سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ملیحه جهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو
محمدرضا هادی – استادیار گروه زیست شناسی،‌دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ف
مجتبی جعفری نیا – استادیار گروه زیست شناسی،‌دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ف

چکیده:

شوری یکی از مشکلات در حال افزایش جهان است که سطح وسیعی از اراضی کشور ما را نیز در بر می‌گیرد. به منظور بررسی اثرات متقابل سدیم کلسیم در گیاه تریتیکاله، آزمایشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس در سال۱۳۸۹ به صورت یک طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه ای(دما ۲۵درجه سانتیگراد، رطوبت نسبی ۳۵% و فتوپریود ۱۶ ساعت) صورت گرفت. نشاءهای گیاهی یک هفته بعد از کاشت بذور در خاک با سطوح کلریدسدیم ۱۵۰،۱۰۰،۵۰،۰ میلی مولار و توام با سطوح کلریدکلسیم۰، ۶ ،۱۰ میلی مولار تیمار شدند. پس از ۵ هفته اعمال تنش برخی از پارامترهای فیزیولوژیکی شامل میزان فعالیت آنزیم های پراکسیداز ریشه و پلی‌فنل‌اکسیداز ریشه مورد سنجش قرار گرفت. داده‌های حاصل با استفاده از نرم افزارSPSS16 مورد تحلیل آماری قرار گرفت و مقایسه میانگین داده ها با استفاده از آزمون توکی در سطح(۰۵/۰≥ p) انجام شد و نمودارها با استفاده از نرم افزار Excel ترسیم شد. نتایج بدست آمده نشان داد که با افزایش شوری به طور معنی داری میزان فعالیت آنزیم های پراکسیداز ریشه و پلی‌فنل‌اکسیداز ریشه افزایش یافت(۰۵/۰≥p ). تیمار کلسیم به طور معنی داری میزان فعالیت آنزیم های پراکسیداز ریشه و پلی‌فنل‌اکسیداز ریشه را کاهش داد(۰۵/۰≥p ). کلسیم اثرات زیان آور تنش شوری را کاهش داد و بیشترین اثرات بهبود دهنده کلسیم در غلظت ۶ میلی مولار مشاهده شد .