سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ملیحه جهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
صدیقه جهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

شوری یکی از مهم‌ترین مشکلات مناطق خشک و نیمه خشک در جهان است. کلسیم نقش مهمی در مقاومت گیاهان به تنش شوری دارد. به منظور بررسی تأثیر متقابل سدیم – کلسیم در گیاه تریتیکاله آزمایشی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال ۱۳۸۹ به صورت یک طرح کاملاً تصادفی باز تکرار در شرایط گلخانه‌ای (دما c 25 ، رطوبت نسبی ۳۵% و فتوپریود ۱۶ ساعت) صورت گرفت. شائ های گیاهی یک هفته پس از کاشت بذور در خاک با سطوح کلرید سدیم ۰ ، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی مولار و توام با سطوح کلرید کلسیم غلظت‌های صفر ۰ ، ۶ و ۱۰ میلی مولار دیوار شدن. پس از پنج هفته اعمال تنش بخشی از پارامترهای فیزیولوژیکی شامل میزان پرولین پیش و میزان سدیم پیش مورد سنجش قرار گرفت. داده‌های حاصل با استفاده از نرم‌افزار SPSS18 مورد تحلیل آماری قرار گرفت و مقایسه میانگین داده‌ها با استفاده از آزمون توکی در صد احتمال ۰۵/۰ انجام شد و نمودارها با استفاده از نرم‌افزار Excel تقسیم شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان ده که با افزایش شوری به طور منفی در میزان پرولین ریشه و میزان سدیم ریشه افزایش یافت ( فرمول در متن اصلی مقاله). درحالی‌که افزودن کلسیم محیط شور، میزان پرولین پیش و میزان سدیم پیش را به طور معنی دار کاهش داد (فرمول در صد اصلی مقاله) . کلسیم و اثرات زیان آور تنش شوری را کاهش داد و بیشترین اثرات بهبود دهنده کلسیم در غلظت شش میلی مولار کلرید کلسیم مشاهده شد.