سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صدیقه جهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
ملیحه جهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم

چکیده:

شوری یکی از مشکلات در حال افزایش جهان است که سط وسیعی از اراضی کشور ما را نیز در بر می گیرد. به منظور بررسی تأثیر متقابل سدیم د کلسیم در گیاه جو، آزمایشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در سال ۱۳۸۹ به صورت یدک طدرح کداملاً تصادفی با ۳ تکرار در شرایط گلخانهای دما ۲۵c رطوبت نسبی ۳۵% فتوپریود ۱۶ ساعت صورت گرفت. نشاءهای گیاهی یک هفته بعد از کاشت بذور در خاک با سطوح کلریدسدیم ۰،۵۰،۱۰۰،۱۵۰ میلیمولار و توأم با سطوح کلریدکلسدیم ۰،۶،۱۰ میلی مولار تیمار شدند. پس از ۵ هفته اعمال تنش، برخی از پارامترهای فیزیولوژیکی شامل میزان فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز ریشه و میزان پتاسیم ریشه مورد سنجش قرار گرفت. دادههای حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS16 مورد تحلیدل آماری قدرار گرفدت و مقایسه میانگین دادهها با استفاده از آزمون توکی در سطح احتمال ۰/۰۵ انجام شد و نمودارها با استفاده از نرم افزار Excel ترسیم شد. نتایج بدست آمده نشان داد که با افزایش شوری به طور معنیداری میزان فعالیت آنزیم پلی فنل اکسدیداز ریشده افدزایش یافدت ولی میزان پتاسیم ریشه کاهش یافت p<0/05 در حالی که افزودن کلسیم به محیط شور باعث کاهش معندی داری در میزان فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز ریشه شد ولی باعث افزایش معنی داری در میزان پتاسیم ریشه شدp<0/05 کلسیم اثرات زیان آور تنش شوری را کاهش داد و بیشترین اثرات بهبود دهنده کلسیم در غلظت۶ میلیمولار کلریدکلسیم مشاهده شد.