سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صدیقه جهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مهرداد لاهوتی – استاد گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ا

چکیده:

شوری یک مشکل در حال توسعه در خاک‌های کشاورزی است که رشد و نمو گیاه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به منظور بررسی تأثیر متقابل سدیم-کلسیم در گیاه جو رقم ریحان ، آزمایش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در سال ۱۳۸۹ به صورت یک طرح کاملاً تصادفی پاس تکرار در شرایط گلخانه ای (دما C25 ، رطوبت نسبی ۳۵% و فتوپریود ۱۶ ساعت ) صورت گرفت . نشاء های کیانی یک هفته پس از کاشت بذور در خاک با سطوح کلرید سدیم ، ۵۰، ۱۰۰ ، ۱۵۰ میلی مولار و توام با سطوح کلرید کلسیم ۰، ۶ ، ۱۰ میلی مولار تیمار شده است پس از پنج هفته اعمال تنش برخی از پارامترهای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی شامل بیومس پیش و میزان بندهای نامحدود برگ اندازه‌گیری شد . داده‌های حاصل با استفاده از نرم‌افزار SPSS16 مورد تحلیل آماری قرار گرفت و مقایسه میانگین داده‌ها با استفاده از آزمون توکی در سطح احتمال ۰۵/۰ انجام شد و نمودارها با استفاده از نرم‌افزار Excel ترسیم شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که با افزایش شوری به طور معنی‌داری وزن تر و خوش کلیشه‌ای و میزان قندهای نه محلول برگ کاهش یافت ( تامل در متن اصلی مقاله) در حالی که افزودن کلسیم محیط شور، وزن تر و خشک ریشه بر میزان قند های نامردی برگ را به طور معنی‌داری افزایش داد (فرمول در متن اصلی و مقاله ) کلسیم اثرات زیان آور تنش شوری را کاهش داد در بیشترین اثرات بهبود دهنده کلسیم در غلظت ۶ میلی مولار کلرید کلسیم مشاهده شد.