سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جاوید محمد زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، گروه گیاهپزشکی، ، ایران
شهرام شاهرخی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، گروه گیاهپزشکی، ، ایران
داود حسن پناه – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
محمد حسین انصاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، گروه زراعت، رشت، ایران

چکیده:

سیبزمینی سومین محصول غذایی مهم جهان بعد از غلات و حبوبات میباشد. یکی ازمهمترین عوامل محدود کننده عملکرد سیبزمینی در منطقه اردبیل خسارت علفهای هرز است. در اکثر مزارع سیبزمینی اردبیل به روش وجین دستی و با استفاده از کج بیل در طول فصل زراعی سه نوبت با علفهای هرز مبارزه میشد ولی در سالهای اخیر استفاده از علفکشهای شیمیایی متداول شده است. جهت ارزیابی روشهای مختلف مبارزه دستی و شیمیایی با علفهای هرز در دو رقم غالب مورد کشت سیب – ۱۳۸۸ در روستای قرهلر اردبیل، به صورت فاکتوریل در قالب طرح – زمینی آگریا و ساوالان در منطقه، آزمایشی در سال زراعی ۸۹ پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردید. تاج خروس، سلمه تره، تلخه ، پیچک صحرایی، گاوزبان و کنگر صحرایی مهمترین علف های هرز مزرعه سیب زمینی بودند. مقایسات میانگینها نشان داد که دو علف کش متری بوزین و پاراکوات از نظر وزن خشک و وزن تر علف های هرز تفاوتی با همدیگر نداشته و با وجین دستی نیز در یک گروه قرار گرفتند. بنابر این دو علف کش متری بوزین و پاراکوات را میتوان برای کنترل علف های هرز سیب زمینی استفاده کرد. در این تحقیق ۱۸ تن در هکتار / عدم مبارزه با علفهای هرز سیبزمینی باعث کاهش ۲۹ درصدی عملکرد کل غده سیب زمینی به میزان ۵۱ گردید و اهمیت کنترل علف های هرز را در این محصول نشان داد.