سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جاوید محمد زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد – گروه گیاه پزشکی
شهرام شاهرخی – دانشگاه آزاد زمین واحد – گروه گیاه پزشکی
داود حسن پناه – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
محمد حسین انصاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت – گروه زراعت

چکیده:

در این تحقیق اثر دو روش کنترل مکانیکی ( وجین دستی) و کنترل شیمیایی توتو علف کش متری بوزین و پاراکوات بر عملکرد دولت در قالب مورد کشت سیب‌زمینی آگریا و ساوالان در منطقه اردبیل مقایسه شد ، آزمایش در سال زراعی ۸۹ -۱۳۸۸ در روستای این قره لر اردبیل به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردید که فاکتور اول رقم سیب‌زمینی در دو سطح با فاکتور دوم روش کنترل علف‌های هرز در سه سطح بود و تیمار بدون وجین به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. نتایج مقایسه میانگین تیمار ها نشان داد که بیشترین عملکرد غده مربوط به تیمارهای کنترل علف‌های هرز ماه پی متروزین ، پاراکوات و وجین دستی پک از نظر آماری با همدیگر اختلاف معنی داری نداشته و در یک گروه آماری قرار گرفتند. طول دوره کنترل علف‌های هرز اثر معنی داری در سطح احتمال یک در صد بر عملکرد قطب‌الدین زمینی داشت. با افزایش طول دوره کنترل، عملکرد غده افزایش یافت به‌گونه‌ای که افزایش طول دوره کنترل با افزایش ۳۳/۹۹ در صدی ، عملکرد نهایی اوپن سیب‌زمینی را از ۵/۳۳ تن در هکتار به ۲۵/۶۶ تن در هکتار در دوره کنترل کامل نسبت به دوره پرداخت خل کامل علف‌های هرز افزایش داد.