سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا اشرفی – استادیار، دانشگاه رازی کرمانشاه، گروه مهندسی عمران
محمد بشارت – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق

چکیده:

یکی از روش های مرسوم در مهار گود یعنی مقابله با ریزش خاک اطراف گود روش نیلینگ یا میخ کوبی می باشد که امروزه کاربرد گسترده ای پیدا کرده است. در این پژوهش تأثیر فواصل میخ ها بر افزایش ضریب اطمینان پایداری شیب مورد بررسی قرار گرفته است، بدین منظور ابتدا مدلعددی با کمک روش ترسیمی- تعادل حدی و با استفاده از نرم افزارGeoStudio مدلسازی شده و تحلیل های لازم در این خصوص صورتگرفته است، نتایج بدست آمده از تحلیل های عددی در این تحقیق با نتایج پژوهشW.B. Wei, Y.M. Cheng که با استفاده از برنامهFLAC انجام شده، مقایسه شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد، کاهش فاصله مابین میخ ها تأثیر بسزایی در ضریب اطمینان پایداری ترانشه دارد، بطوریکه در فاصله ۰/۷۵متری مابین میخ ها بیشترین ضریب اطمینان را خواهیم داشت.